Verhuur- en verkoopsvoorwaarden

 1. Vertegenwoordiging. Indien de huurder een vereniging of vennootschap is, verklaart de vertegenwoordiger, zaakvoerder of afgevaardigd beheerder zich in persoonlijke naam aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vereniging of vennootschap. Zij verklaren zich ook persoonlijk borg te stellen voor alle bedragen welke de organisatie uit welke hoofde ook, verschuldigd is of in de toekomst zal zijn aan de verhuurder.
 2. De huurder is de ganse huurperiode aansprakelijk voor elke gebeurtelijke mechanische of elektrische beschadiging,verlies of diefstal,voortspruitend uit en verkeerd gebruik,slecht onderhoud,overbelasting en elk geval van heirkracht of daar waar de oorzaak niet nauwkeurig kan bepaald worden en zelf wanneer het gehuurde materieel door de huurder werd onderverhuurd. In zulke gevallen zullen de herstellingskosten en stilstandsvergoeding tot de volledige herstelling aan de huurder ten laste gelegd worden. Bij volledig verlies of diefstal verbind de huurder er zich toe- bovenop de huurprijs de waarde van de toestellen te vergoeden. De verhuurder zal in geen geval gehouden zijn een schadevergoeding te betalen aan de huurder indien het materieel tijdens de verhuring onklaar geraakt ingevolge een defect, ook als dat aan de verhuurder zou ten laste kan gelegd worden. In zulke gevallen zullen de rechten van de huurder zich beperken tot een propotionele vermindering van de huurprijs, tenzij de verhuurder vervangingsmaterieel ter beschikking stelde. De verhuurder beschikt niet over een verzekering tegen diefstal of schade wanneer het ons magazijn verlaat, indien de huurder dit wenst moet hij ons daarvan vooraf schriftelijk en officieel op de hoogte brengen zodat wij hiervoor zelf een verzekering kunnen nemen die doorgerekend word naar de klant. Zoniet gaan wij ervan uit dat de huurder zelf een verzekering nam voor alle welkdanige schade veroorzaakt door eigen daad of gebreke in de materialen of diefstal.
 3. Bij beschadiging van kabel word een nieuwe kabel in rekening gebracht.(vb afgeknipte stekkers)
 4. Huurders verklaren het materieel in goede staat ontvangen te hebben en het te behandelen/onderhouden als hun eigendom. De huurder verklaart ,genoeg kennis te hebben om met deze materialen te kunnen werken. Indien er techniekers ter plaatse moeten komen wegens onkunde zullen alle kosten die hieruit voorkomen aangerekend worden aan de huurder.(niet van toepassing indien Deltarent NV zelf de productie uitvoert)
 5. Het materieel dat de huurder terug aan de verhuurder overhandigt moet op dezelfde manier verpakt zijn als bij het in ontvangst nemen van het materiaal door de huurder. Alle kosten van verloren verpakking of cases zijn ten laste van de huurder. Beschadiging of krassen of onze flight cases zullen hersteld worden en doorgerekend worden aan de huurder.
 6. Toegangswegen bij leveringen door Deltarent NV. De huurder houd er rekening mee dat het materieel vervoerd word door vrachtwagens van minimum 13m lang en een MTM van minimum 12 ton. Dit kan in grotere producties tot 25m lang gaan en een MTM van 36 ton. Alle kosten ten gevolge van ongepaste toegangswegen en het niet voorzien van de gepaste parking zal ten laste van de huurder vallen.
 7. Elke bestelling is onderworpen aan deze verhuur- en verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
 8. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst is pas van kracht na schriftelijke overeenkomst.
 9. Onze facturen zijn cash betaalbaar mits ander vermeld op de factuur. Het bedrag dat op vervaldatum nog openstaat word van rechtswege uit en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo met een minimum van 50€. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling voort, gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouw word als zijnde verlopen.
 10. Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot vervanging van het materieel en indien dit niet mogelijk is tot teruggave van de huurprijs.
 11. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding! In dergelijke gevallen word volgende schadevergoeding toegepast:bij ondertekening dient 30% betaald te worden. Bij annulatie 2 maand vooraf zal 50% van de prijs aangerekend worden, bij annulatie 1 maand vooraf 75%.
 12. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en de overeenkomsten daaruit afgeleid wordt beheerst door het belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap behoren.
 13. Afwijkingen van deze verhuur- en verkoopsvoorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 14. Deltarent NV stelt alles in het werk om de haar toevertrouwde opdrachten zo goed mogelijk te volbrengen. Zij zal evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade doe voortvloeit uit omstandigheden die buiten haar wil plaatsvinden zoals onder meer elektriciteitspannes, materieelpannes onverwachte verkeershindernissen enz. Deze opsomming is louter exemplarisch en geenszins exhaustief.
 15. De huurder is tijdens de duur van de huurovereenkomst steeds de bewaarder van de gehuurde goederen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg zou zijn van enig gebrek aan gehuurde goederen.